Elérhetőségek

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Közterület-felügyelet

Cím: 9700 Szombathely,
Ady Endre tér 40.
Telefon:
+36/94/501-301
E-mail:
bejelentes@kfszombathely.hu
Ügyfélfogadás


Jogszabályok


A Felügyelet tevékenységét szabályozó alapvető jogszabályok jegyzéke

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 • 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
 • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és a kíméletéről
 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 • 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedés nyilvántartásáról
 • 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról
 • 132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről
 • 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
 • 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
 • 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
 • 63/2012. (IV.2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 43/1999. (XI.26.) BM rendelet a közterület-felügyelői intézkedések módjáról és eszközeiről
 • 21/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának rendjéről
 • 22/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról
 • 68/2012. (XII.14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról
 • 69/2012. (XII.14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvények kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgálati díjról
 • 70/2012. (XII.14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról
 • 86/2012. (XII.28.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról
 • 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
 • 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
 • 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
 • 55/2009. (X.16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról
 • 42/2011. (VIII.1.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről
 • 45/2012. (V.8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról
 • 2/2011. (I.31.) sz. önk. rendelet a közterület használatának szabályairól
 • 20/2012. (V.10.) sz. önk. rendelet a mezei őrszolgálatról
 • 24/2013. (VI.6.) sz. önk. rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeirőlVissza az előző oldalra!
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Közterület-felügyelet - Magyar